Slovník zostavilo IMEC – Medzinárodné centrum mediálnej gramotnosti – www.medialnavychova.sk

Film

medialna-vychova_banner!_na_titulku

[zo staroangl. felmen – tenká koža] (angl. film; nem. r Film; fr. film) 1. druh dramatického umenia, ktorý sa rozvinul v 20. storočí. Film je pohyblivý obraz sprevádzaný zvukom, hudbou a rečou. Predvádza príbehy, udalosti a javy divákovi v podobe obrazového rozprávania. … čítaj viac

Dokumentárny film

medialna-vychova_banner!_na_titulku

[z lat. documentatio – dokazovanie, dôkazový materiál] (angl. documentary; nem. r Dokumentarfilm) – filmový druh, ktorý sa zakladá na vyjadrení skutočnosti prostredníctvom konkrétnych faktov alebo na ich presnej rekonštrukcii. Určuje ho dokumentárna vernosť zobrazenia autentickej, nearanžovanej predkamerovej skutočnosti. Nespracovaný nasnímaný … čítaj viac

Dezinformácia

medialna-vychova_banner!_na_titulku

(angl. disinformation) – úmyselne nesprávna či skreslená informácia tajne implantovaná do informačnej sústavy oponenta so zámerom ovplyvniť potrebným smerom jeho aktivity. Utajovanú dezinformačnú aktivitu (tzv. čierna propaganda) sprevádza porušovanie zákonov, zatiaľ čo nástroje otvorenej (bielej) propagandy bývajú legálne. Dezinformácia zacielená … čítaj viac

Dejiny televízie

medialna-vychova_banner!_na_titulku

V roku 1884 nemecký vynálezca Paul Nipkow vyvinul technológiu rotujúcej platne na prenos obrazu pomocou drôtu, tzv. elektrický teleskop. Základné prvky plne elektronického televízneho systému boli k dispozícii po roku 1927, keď americký inžinier Philo T. Farnsworth a takmer zároveň s ním … čítaj viac

Dejiny médií

medialna-vychova_banner!_na_titulku

– z historického hľadiska sa rozlišujú minimálne tri stupne vývoja médií (podľa Faulsticha). Odpradávna existujú vedľa face-to-face communication (komunikácia tvárou v tvár) primárne médiá, ktoré nepotrebujú žiadne pomocné technické prostriedky. Ide o médiá súvisiace s telom, teda ľudské médiá, ktoré za svoj účinok vďačia hlasu a reči … čítaj viac

Dejiny filmu

medialna-vychova_banner!_na_titulku

Vynález kinematografie sa pripisuje bratom Augustovi (1862–1954) a Louisovi Lumièrovcom (1864–1948), ktorí 28. decembra 1895 usporiadali v parížskom v Grand Café prvé filmové predstavenie. Nazvali ho Cinématographie Lumière a predviedli na ňom svoj filmový prístroj – kinematograf. K vynálezu filmu viedli dve historické tendencie: úsilie … čítaj viac

Cenzúra

medialna-vychova_banner!_na_titulku

(angl. censorship) – zámerný, inštitucionalizovaný a politicky podložený zásah štátnej moci do autorského zámeru či do informačného toku. V širšom chápaní je to akákoľvek kontrola informácií. V užšom chápaní je to štátny dohľad nad šírením mediálnych obsahov. Pojem cenzúra sa používa predovšetkým pri … čítaj viac

Bulvárna tlač

medialna-vychova_banner!_na_titulku

(angl. yellow press; nem. e Boulevardpresse) – neseriózne, škandalózne a senzáciechtivé periodiká,ktoré nadraďujú komerčné aspekty vydávania nad službu verejnosti a cieľavedome sa zameriavajú na najširšie publikum. Vďaka dostatku inzercie sú relatívne lacné, vychádzajú vo vysokých nákladoch a uprednostňujú zábavu pred politickou informáciou. Pojem pochádza … čítaj viac

Animovaný film

medialna-vychova_banner!_na_titulku

(angl. animated cartoon) – film, vyrobený klasickou filmovou technológiou, v ktorom sa oživuje (t.j. animuje) umelo vytvorená skutočnosť. Ilúzia pohybu pôvodne neživých kresieb, bábok alebo predmetov vznikne premietnutím súvislého radu filmových okienok, na ktorých sú jednotlivo odfotografované fázy tohto pohybu. Podľa použitej techniky … čítaj viac

Alternatívna tlač

medialna-vychova_banner!_na_titulku

(angl. alternative press) – netradičné a nekonvenčné periodiká demokratickej spoločnosti, ktoré sa líšia od hlavného prúdu printových médií, vychádzajú z iných, než komerčných dôvodov a sú zvyčajne ostro zamerané proti statusu quo. Niekedy sa nazývajú aj disidentské (angl. dissident press). Americká odborná literatúra (L. Kesslerová) … čítaj viac