Najnovšie Mediálny slovník

Film

[zo staroangl. felmen – tenká koža] (angl. film; nem. r Film; fr. film) 1. druh dramatického umenia, ktorý sa rozvinul v 20. storočí....

Dokumentárny film

[z lat. documentatio – dokazovanie, dôkazový materiál] (angl. documentary; nem. r Dokumentarfilm) – filmový druh, ktorý sa zakladá na vyjadrení skutočnosti prostredníctvom...

Dezinformácia

(angl. disinformation) – úmyselne nesprávna či skreslená informácia tajne implantovaná do informačnej sústavy oponenta so zámerom ovplyvniť potrebným smerom jeho aktivity. Utajovanú...

Dejiny televízie

V roku 1884 nemecký vynálezca Paul Nipkow vyvinul technológiu rotujúcej platne na prenos obrazu pomocou drôtu, tzv. elektrický teleskop. Základné prvky plne...

Dejiny médií

– z historického hľadiska sa rozlišujú minimálne tri stupne vývoja médií (podľa Faulsticha). Odpradávna existujú vedľa face-to-face communication (komunikácia tvárou v tvár) primárne médiá, ktoré nepotrebujú...

Dejiny filmu

Vynález kinematografie sa pripisuje bratom Augustovi (1862–1954) a Louisovi Lumièrovcom (1864–1948), ktorí 28. decembra 1895 usporiadali v parížskom v Grand Café prvé filmové predstavenie. Nazvali...

Cenzúra

(angl. censorship) – zámerný, inštitucionalizovaný a politicky podložený zásah štátnej moci do autorského zámeru či do informačného toku. V širšom chápaní je to akákoľvek...

Bulvárna tlač

(angl. yellow press; nem. e Boulevardpresse) – neseriózne, škandalózne a senzáciechtivé periodiká,ktoré nadraďujú komerčné aspekty vydávania nad službu verejnosti a cieľavedome sa zameriavajú na najširšie publikum....

Animovaný film

(angl. animated cartoon) – film, vyrobený klasickou filmovou technológiou, v ktorom sa oživuje (t.j. animuje) umelo vytvorená skutočnosť. Ilúzia pohybu pôvodne neživých kresieb, bábok alebo...

Alternatívna tlač

(angl. alternative press) – netradičné a nekonvenčné periodiká demokratickej spoločnosti, ktoré sa líšia od hlavného prúdu printových médií, vychádzajú z iných, než komerčných dôvodov a sú zvyčajne...